Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.MISJU.PL 

 

 § 1. WSTĘP

Sklep internetowy misju.pl dostępny pod adresem internetowym www.misju.pl, prowadzony jest przez Kataba Katarzyna Babiarczuk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, numer NIP: 5992716708, REGON: 220565750, zarejestrowaną pod adresem 80-280 Gdańsk, Bolesława Leśmiana 7/26.

 

§ 2. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

1. Adres e-mail: shop@misju.pl

2. Adres rejestrowy firmy Kataba Katarzyna Babiarczuk, właściciela sklepu internetowego misju.pl:

Kataba Katarzyna Babiarczuk, Bolesława Leśmiana 7/26, 80-280 Gdańsk

3. Adres korespondencyjny firmy Kataba Katarzyna Babiarczuk, właściciela sklepu internetowego misju.pl:

Kataba Katarzyna Babiarczuk, Bolesława Leśmiana 7/26, 80-280 Gdańsk

4. Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy):

Kataba Katarzyna Babiarczuk, Bolesława Leśmiana 7/26, 80-280 Gdańsk

5. Adres do wysyłki reklamowanego towaru:

Kataba Katarzyna Babiarczuk, Bolesława Leśmiana 7/26, 80-280 Gdańsk

6. Telefon kontaktowy: +48 607-767-960

 

 § 3. DEFINICJE 

1. Regulamin - przedmiotowy regulamin Sklepu.

2. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która zawiera ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu.

4. Klient - podmiot dokonujący zakupu w Sklepie, zarówno Konsument jak i Przedsiębiorca.

5. Sprzedawca - Katarzyna Babiarczuk jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kataba Katarzyna Babiarczuk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, numer NIP: 5992716708, REGON: 220565750, zarejestrowaną pod adresem 80-280 Gdańsk, Bolesława Leśmiana 7/26.

6. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.misju.pl

7. Umowa na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej, fizycznej obecności Stron.

8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, którego celem jest dokonanie zakupu w Sklepie.

9. Konto - miejsce przechowywania informacji o Zamówieniach złożonych przez Klienta w Sklepie.

10. Formularz rejestracji - kwestionariusz dostępny w Sklepie, umożliwiający Klientowi utworzenie własnego Konta w Sklepie.

11. Formularz zamówienia - kwestionariusz dostępny w Sklepie, który poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz zdefiniowanie sposobu płatności i dostawy, umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w Sklepie.

12. Koszyk - element Sklepu, w którym widoczne są Produkty wybrane przez Klienta do zakupu.

13. Produkt - rzecz, która może być przedmiotem Zamówienia, a która dostępna jest w ofercie Sklepu. 

14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży produktu zawierana między Klientem, a Sprzedawcą.

 

§ 4. WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania ze Sklepu niezbędne są:

1. Urządzenie z dostępem do sieci Internet

2. Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

3. Aktywne konto e-mail.

 

§ 5. ZAKUPY W SKLEPIE

1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za Produkt, w tym zawierają podatek VAT.

2. Sprzedawca zwraca uwagę, iż na całkowitą kwotę za Zamówienie w Sklepie składa się cena za Produkt oraz, jeśli ma zastosowanie, koszt dostawy towaru.

3. W celu dokonania zakupu należy dodać Produkt do Koszyka w Sklepie.

4. Klient może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym, ewentualnym zamówieniu.

5. Kupujący określa metodę płatności oraz sposób dostawy Produktu, a także podaje wszelkie niezbędne do realizacji Zamówienia dane.

6. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.

7. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą.

8. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi potwierdzenie zawarcia Umowy na trwałym nośniku, najpóźniej w momencie dostarczenia Przedmiotu.

 

§ 6. ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE

1. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.

2. Aby założyć Konto w Sklepie należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne w tym przypadku jest podanie wskazanych w Formularzu danych.

3. Logowanie do Konta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła zdefiniowanych uprzednio w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość bez podania przyczyny i w każdej chwili, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat, usunąć Konto w Sklepie. Może tego dokonać wysyłając jakąkolwiek formą kontaktu udostępnioną przez Sprzedającego, stosowne żądanie do Sprzedawcy.

 

§ 7. METODY PŁATNOŚCI

 1. Za złożone Zamówienie Klient może zapłacić w następujący sposób:

1.1. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy 

Kataba Katarzyna Babiarczuk, ul. Bolesława Leśmiana 7/26, 80-280 Gdańsk

Numer rachunku bankowego: mBank 20 1140 2004 0000 3502 5145 8290

1.1.1  Na dokonanie płatności Klient ma 3 dni robocze, w przypadku braku wpłaty na wskazanym wyżej koncie bankowym we wskazanym terminie, zamówienie zostanie anulowane.

1.2 Poprzez płatności on-line.

1.2.1 Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

1.2.2. Dostępne formy płatności- Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.

 2. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

 

§ 8. METODY DOSTAWY

  1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia zakupionego Przedmiotu bez wad.

2. Termin realizacji zamówienia uzależniony jest od wybranej przez Klienta metody płatności.

2.1 W przypadku gdy Klient wybrał metodę płatności poprzez przelew tradycyjny, zamówienie realizowane będzie niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego, najczęściej dnia następnego, nie później niż w przeciągu 5 dni roboczych.

2.2 W przypadku gdy Klient wybrał metodę płatności poprzez płatności on-line, czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

3. Dostawa realizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz wybranych krajów Unii Europejskiej tj.:  Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Monako, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

 4. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący. Kupujący ma do wyboru następujące metody dostawy.

4.1 Za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

4.1.1 Koszt dostawy jest stały, bez względu na wagę Przedmiotu lub liczbę zakupionych Przedmiotów i wynosi 15 zł.

4.2 Za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL na terenie wybranych krajów Unii Europejskiej tj.: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Monako, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

4.2.1 Koszt dostawy jest stały, bez względu na wagę Przedmiotu lub liczbę zakupionych Przedmiotów i wynosi 99 zł.

4.3 Do paczkomatów InPost na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej

4.3.1 Koszt dostawy jest stały, bez względu na wagę Przedmiotu lub liczbę zakupionych Przedmiotów i wynosi 13,99 zł.

4.3.2 Kupujący jest zobowiązany wskazać paczkomat do celów realizacji dostawy. W przypadku braku informacji o wybranym paczkomacie, Sprzedający nada przesyłkę do paczkomatu najbliższego względem wskazanego przez Kupującego adresu dostawy.

5. Kupujący może odebrać Przedmiot osobiście pod Adresem korespondencyjnym Sprzedawcy, po wcześniejszym uzgodnieniu daty i godziny odbioru.

 

§ 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminy określonego w § 9, pkt. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobnie innej niż przewoźnik.

3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

4. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na stronie Sklepu w zakładce " Zwroty i reklamacje", jednak nie jest to obowiązkowe.

6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

§ 10. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

2. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Kataba Katarzyna Babiarczuk, ul. Bolesława Leśmiana 7/26, 80-280 Gdańsk niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

7. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

 

§ 11 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

1.1 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

1.2 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

1.3 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

1.4 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

1.5 w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

1.6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

1.7 w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

1.8 o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

 

§ 12 REKLAMACJA I GWARANCJA

1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty nowe.

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podany § 2 niniejszego Regulaminie adres Sprzedawcy.

4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. Sprzedawca udostępnia Formularz reklamacji, który dostępny jest w zakładce "Zwroty i reklamacje". Klient może, ale nie musi skorzystać z udostępnionego przez Sprzedającego Formularza.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 2 niniejszego Regulaminu.

7. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona dodatkowa gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

 

§ 13 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

2.1 Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

2.2 Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

2.3 Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 14 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

3.1 W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

3.2 W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

3.3 jako dokument sprzedaży do właściwego systemu księgowego

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

6. Dane osobowe Klientów Sklepu Internetowego przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem RODO. 

 

 § 15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. 

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

5.Sklep www.misju.pl realizuje zobowiązania wynikające z RODO / Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w szczególności w zakresie przechowywania danych osobowych oraz ich wykorzystywania.

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl